IZUZETNA
FUNKCIONALNOST
I LAKOĆA
KORIŠĆENJA

Rover Plast J FT je procesni centar sa numeričkom kontrolom i gantry strukturom za operacije nestinga.
Maksimalni kvalitet i pouzdanost su zagarantovani i idu uz pristupačnu cenu.

ROVER PLAST J FT: Photo 2
+
ROVER PLAST J FT: Photo 3
Aluminujumski radni sto omogućuje da se delovi mehanički zaključaju pomoću T-slotova ili sistema vakuuma (opciono).
+
ROVER PLAST J FT: Photo 4
Ručno biranje vakuumskih površina.
+
ROVER PLAST J FT: Photo 5
Vazdušnopropusna osnova od filca idealna je za sečenje oscilujućim ili tangentnim sečivima.

RADNI STO

MAKSIMALNA VIDLJIVOST
MAŠINSKIH OPERACIJA

Aluminijumski radni sto sa višestrukim sistemom zaključavanja, za veoma pouzdanu obradu različitih vrsta panela. Kompaktne dimenzije i visok kvalitet idu uz ergonomski dizajn.

MAKSIMALNA
EFIKASNOST
SVIH
MAŠINSKIH
OPERACIJA

Biesse nudi tehnološka rešenja za proizvodnju ambalaže,
proizvoda za vizuelnu komunikaciju,
građevinu i industriju kroz mašine za obradu ekspandiranih
i kompaktnih plastičnih materijala, kompozita i kartona.

NAPREDNA TEHNOLOGIJA
ZA IZUZETNI KRAJNJI REZULTAT

Maksimalna preciznost raznovrsnih mašinskih operacija zahvaljujući tangentnom/oscilirajućem sečivu, specifičnom alatu za obradu plastike i kompozitnih materijala.

REŠENJA PRILAGOĐENA KORISNIKU
ZA POSTIZANJE VRHUNSKE EFIKASNOSTI

Skraćeno vreme za zamenu alata i manje rizika za operatera zahvaljujući kontaktnom uređaju za merenje, koji automatski utvrđuje dužinu alata.

MAKSIMALNA POUZDANOST I FUNKCIONALNOST

Rover Plast J FT je jednostavan i pristupačan za upotrebu i predstavlja intuitivno rešenje visoke tehnologije.

EXCEPTIONAL
FUNCTIONALITY
AND EASE OF
USE.

Rover Plast J FT is the numerical control processing centre with gantry structure
for nesting operations. Maximum quality and reliability are guaranteed together
with a competitive price.

ROVER PLAST J FT: Photo 2
+
ROVER PLAST J FT: Photo 3
The aluminium work table allows pieces to be mechanically locked via the T-slots or the vacuum system (optional).
+
ROVER PLAST J FT: Photo 4
Manual selection of the vacuum areas.
+
ROVER PLAST J FT: Photo 5
The breathable felt base is ideal for performing cutting operations with an oscillating or tangential blade.

WORK TABLE

Maximum visibility of
machining operation

Aluminium work table with versatile locking system, for extremely reliable machining with various types of panel. Compact dimensions and high-quality, ergonomic performance.

MAXIMUM
EFFICIENCY
ACROSS ALL
MACHINING
OPERATIONS

Biesse offers technological solutions for the creation of products for packaging, visual communications,
construction and industry, with machines for working with expanded and compact plastic materials, composites and cardboards.

Advanced technology for exceptional finish quality

Maximum precision for many type of machining operation thanks to the Tangential/Oscillating Blade, the specific tool unit for processing plastic and composite materials.

User-friendly solutions for top efficiency

Reduced tool change times and less risk of operator errors thanks to the pre-setter contact that automatically establishes the tool length.

Maximum reliability and functionality

The Rover Plast J FT is a simple, accessible and intuitive high-tech solution.