RADNI
CENTRI ZA
OBLIKOVANO
KANTOVANJE.

Mašine za kantovanje iz Rover B Edge serija dozvoljavaju korisnicima da izvedu mašinske operacije oblikovanja i kantovanja panela na jednoj mašini.
Velik spektar veličina, radnih jedinica i tehnologija u ponudi znači da je Rover B Edge mašina idealna za srednja i velika preduzeća kao i za one koji izrađuju prototipove.

ROBUSNO
KANTOVANJE

Kantovanje se oduvek vršilo tako što se lepak nanosi direktno na panel.
Biesse je pratio ovaj princip i primenio ga je kako na pravolinijsko kantovanje tako i na oblikovano kantovanje.
Maksimalno prianjanje, mogućnost postavljanja tankih kant traka i 3D providnih kant traka,
lako održavanje i čišćenje panela tokom obradnog ciklusa.
Savršena kombinacija Biesse tehnologije i italijanske ingenioznosti.

Optimalno prianjanje ivicama

Slično kao sa linijama ravnih ivica, lepak se nanosi direktno na ploču kako bi se osigurao optimalan kvalitet lepka.

Podržava upotrebu tankih ili prozirnih (3D) ivica, kao i debljih i čvršćih ivica.

ROS

Integrisana rešenja robota.

Biesse nudi svojim kupcima pragmatična rešenja za fabričku automatizaciju.

ROS robotizovana rešenja obezbeđuju izrazito povećanje proizvodnje i potpunu pouzdanost kako proizvodnog procesa tako i procesa istovara, čak i u širem kontekstu industrijske automatizacije.

Synchro

Utovar i istovar rešenja. Automatizovana ćelija za obradu grupe panela ili vrata.

Sinchro je uređaj za utovar / istovar koji pretvara obradni centar Rover u automatsku ćeliju za samostalno proizvodnju snopa panela bez potrebe za operaterom:

  • eliminiše rizik od oštećenja u slučaju teških panela koje trebaju da obrade dva operatera
  • jednostavan je za upotrebu, jer program obradnog centra takođe sadrži uputstva za naredbu Sinchro
  • ima ograničene ukupne dimenzije i može se postaviti levo ili desno od obradnog centra
  • isporučuje se sa različitim konfiguracijama, zavisno od veličine ploča kojima se rukuje i rasporeda hrpe.

	

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za ROVER B EDGE

B_Edge

B_EDGE

Pojednostavljeno programiranje kantovanja

Koristeći mogućnosti dizajniranja i simulacije koje nudi program B_SUITE, B_EDGE čini kantovanje i najsloženijih oblika izuzetno jednostavnim.

 

B_Cabinet

B_CABINET

Ideje poprimaju oblik i formu

B_CABINET je plug-in programa B_SUITE za dizajniranje nameštaja.

WORKING
CENTRES FOR
SHAPED
EDGEBANDING.

Edgebanding machining centres from the Rover B Edge range allow users to carry out machining operations to shape and edgeband panels on a single machine.
The wide range of sizes, availability of working units and technologies, means that the Rover B Edge is ideal for medium to large as well as prototype production environments.

ROBUST
EDGEBANDING

Edgebanding has always been based on applying glue directly to the panel;
Biesse has followed this principle and applied it to straight edgebanding as well as shaped edgebanding performed by machining centres.
Maximum bonding, possibility of applying thin edges and 3D transparent edges, easy maintenance and panel cleaning during the machining cycle.
A perfect combination of Biesse technology and Italian genius.

Optimal edge grip

Similar to straight line edgebanding machines, the glue is applied directly onto the panel in order to ensure optimal adhesion quality. It supports the use of thin or transparent (3D) edges, as well as thicker and sturdier edges.

ROS

Integrated robot solutions.

Biesse offers its customers pragmatic solutions for factory automation.

ROS robotised solutions ensure a marked increase in production and total reliability of both the production process and the unloading operations, even in a wider context of industrial automation.

Synchro

Loading and unloading solutions. Automated cell for machining a batch of panels or doors.

Synchro is a loading/unloading device that transforms the Rover machining centre into an automatic cell for producing a stack of panels autonomously without the need for an operator:

  • it eliminates the risk of damage in the case of heavy panels that need to be handled by 2 operators
  • it’s easy to use, because the machining centre program also contains the Synchro command instructions
  • it has limited overall dimensions, and can be positioned to the left or right of the machining centre
  • it comes with various configurations, depending on the size of the panels to be handled and the layout of the stacks.

	

Software

A single platform to manage all machine processes.

Software for ROVER B EDGE

B_Edge

B_EDGE

Simplifying edgebanding programming

B_EDGE is a bSuite plug-in, seamlessly integrated for edgebanding planning.

 

B_Cabinet

B_CABINET

Ideas take form and shape

B_CABINET is the bSuite plugin for furniture design.