JEDAN
OBRADNI
CENTAR ZA
ZADOVOLJAVANJE
SVIH POTREBA
PROIZVODNJE.

Rover A Smart je NC obradni centar sa 5 osa čija sa jednostavnom upotrebom za proizvodnju raznih komada nameštaja.

OPTIMALNA PRECIZNOST
I VISOK KVALITET
ZAVRŠNE OBRADE

Tehnologija 5 osa gotovom obradku daje izuzetan kvalitet. Dozvoljava da se obrade složeni komadi, ali na jednostavan, precizan i kvalitetan način.

TEHNOLOGIJA
5 OSA

Radna jedinica sa 5 osa, opremljena HSD vretenom od 13 kW i sa kontinuiranom rotacijom od 360˚ po vertikalnoj i horizontalnoj osi,
omogućava obradu složenih oblika, uz garantovani kvalitet, preciznost i apsolutnu dugotrajnu pouzdanost.

SPOSOBNOST DA SE
OBRADE VELIKI FORMATI

Mašina može da primi komade do 245 mm (jedina u svojoj kategoriji).

Tako korisnik može prihvatiti sve narudžbine jer je moguće obraditi materijal poprilične debljine.

Mogućnost da se utovare paneli dubine do 1900 mm znači da se može izbeći faza prethodnog sečenja materijala jer komadi koji su veći od same radne površine mogu biti obrađeni zahvaljujući duplom pozicioniranju.

ROS

Integrisana rešenja robota.

Biesse nudi svojim kupcima pragmatična rešenja za fabričku automatizaciju.

ROS robotizovana rešenja obezbeđuju izrazito povećanje proizvodnje i potpunu pouzdanost kako proizvodnog procesa tako i procesa istovara, čak i u širem kontekstu industrijske automatizacije.

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za ROVER A SMART

B_Solid

B_SOLID

Dostupna i intuitivna visoka tehnologija

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.

A SINGLE
PROCESSING
CENTRE TO MEET
EVERY
PRODUCTION
NEED.

Rover A Smart is a simple, userfriendly 5-axis NC processing centre for producing any type of furnishing item.

OPTIMUM PRECISION
AND HIGH FINISH
QUALITY

5-axis technology to give extra value to the finished product. Allows complex pieces to be created with the utmost simplicity, accuracy and finish quality.

5-AXIS
TECHNOLOGY

The 5-axis operating section, equipped with 13 kW HSD spindle and with 360° continuous rotation on the vertical and horizontal axes,
enables the machining of complex-shaped pieces ensuring quality, precision and absolute reliability over time.

Ability to process large sizes

The machine can accept pieces of 245mm (the only one in its category to do so), so every job order can be accepted and pieces of considerable thickness can be machined. The possibility to load panels with a depth of 1900mm means the pre-sectioning phase can be avoided and pieces larger than the working area can be machined thanks to double positioning.

ROS

Integrated robot solutions.

Biesse offers its customers pragmatic solutions for factory automation.

ROS robotised solutions ensure a marked increase in production and total reliability of both the production process and the unloading operations, even in a wider context of industrial automation.

Software

A single platform to manage all machine processes.

Software for ROVER A SMART

B_Solid

B_SOLID

High-tech becomes accessible and intuitive

B_SOLID is a 3D cad cam software application that supports the performance of any machining operation thanks to vertical modules designed for specific manufacturing processes.