PRVA
INVESTICIJA
ZA VELIKI RAST

Rover A je novi NC obradni centar koji nudi vrhunske performanse i fleksibilnost.
Dizajniran je za klijente koji žele da investiraju u proizvod koji može da obradi bilo koji komad brzo i ekonomično.

NAPREDNE
KOMPONENTE

Nova BH29 2L glava bušilice je opremljena automatskim sistemom za podmazivanje i veoma efikasnim čvrstim usisnikom za čistiju okolinu. Tečno hlađenje osigurava maksimalnu preciznost.

TEHNOLOGIJA KOJA JE
LAKA ZA KORIŠĆENJE

Radna jedinica sa 5 osa, opremljena HSD vretenom od 13 kW i sa kontinuiranom rotacijom od 360˚ po vertikalnoj i horizontalnoj osi,
omogućava obradu složenih oblika, uz garantovani kvalitet, preciznost i apsolutnu dugotrajnu pouzdanost.

BEZBEDNOST

BIESSE MAŠINE SU DIZAJNIRANE DA BUDU POTPUNO BEZBEDNE

Dostupne su razna rešenja:

 • opcija sa tzv. „potpunim branikom“ omogućava da se pristupi radnom stolu sa svih strana – ovo je najergonomičnije rešenje.
 • opcija koja ima samo podloške, za brzinu i produktivnost.
 • opcija sa branikom i fotoćelijama, za kombinaciju produktivnosti i ergomičnosti.

ROS

Integrisana rešenja robota.

Biesse nudi svojim kupcima pragmatična rešenja za fabričku automatizaciju.

ROS robotizovana rešenja obezbeđuju izrazito povećanje proizvodnje i potpunu pouzdanost kako proizvodnog procesa tako i procesa istovara, čak i u širem kontekstu industrijske automatizacije.

Sinchro

Utovar i istovar rešenja. Automatizovana ćelija za obradu grupe panela ili vrata.

Sinchro je uređaj za utovar / istovar koji pretvara obradni centar Rover u automatsku ćeliju za samostalno proizvodnju snopa panela bez potrebe za operaterom:

 • eliminiše rizik od oštećenja u slučaju teških panela koje trebaju da obrade dva operatera
 • jednostavan je za upotrebu, jer program obradnog centra takođe sadrži uputstva za naredbu Sinchro
 • ima ograničene ukupne dimenzije i može se postaviti levo ili desno od obradnog centra
 • isporučuje se sa različitim konfiguracijama, zavisno od veličine ploča kojima se rukuje i rasporeda hrpe.

	

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za ROVER A 12/15

B_Solid

B_SOLID

Dostupna i intuitivna visoka tehnologija

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.

THE FIRST
INVESTMENT FOR
GREAT GROWTH

Rover A is the new NC processing centre offering top performance and flexibility.
It’s designed for the customer who wants to invest in a product that can process any type of element quickly and economically.

TOP-OF-THE-RANGE
COMPONENTS

The new BH29 2L boring head is equipped with automatic lubrication and a highly efficient rigid suction cap for a cleaner environment. It’s liquid-cooled for maximum precision.

USER-FRIENDLY
TECHNOLOGY

The 5-axis operating head, equipped with 13 kW HSD spindle and with 360° continuous rotation on the vertical and horizontal axes,
enables the machining of complex-shapes ensuring quality, precision and absolute long term reliability.

SAFETY

Biesse machines are designed to work in complete safety.

Various solutions available:

 • With the new "full bumper" solution, the work table can be accessed from every side - this is the most ergonomic solution.
 • Solution with mats only, for speed and productivity.
 • Bumper plus photocells solution, combining productivity with ergonomics

ROS

Integrated robot solutions.

Biesse offers its customers pragmatic solutions for factory automation.

ROS robotised solutions ensure a marked increase in production and total reliability of both the production process and the unloading operations, even in a wider context of industrial automation.

Synchro

Loading and unloading solutions. Automated cell for machining a batch of panels or doors.

Synchro is a loading/unloading device that transforms the Rover machining centre into an automatic cell for producing a stack of panels autonomously without the need for an operator:

 • it eliminates the risk of damage in the case of heavy panels that need to be handled by 2 operators
 • it’s easy to use, because the machining centre program also contains the Synchro command instructions
 • it has limited overall dimensions, and can be positioned to the left or right of the machining centre
 • it comes with various configurations, depending on the size of the panels to be handled and the layout of the stacks.

	

Software

A single platform to manage all machine processes.

Software for ROVER A 12/15

B_Solid

B_SOLID

High-tech becomes accessible and intuitive

B_SOLID is a 3D cad cam software application that supports the performance of any machining operation thanks to vertical modules designed for specific manufacturing processes.