NEXTSTEP
Numerički upravljački fleksibilni centar za sečenje

	

DVA
SIMULTANA
PROCESA U
1 MAŠINI

The NextStep fleksibilni centar sa sečenje garantuje savršeno sečenje uglova zahvaljujući istovremenom radu dva usmerivača
i kombinovanoj aktivnosti zadnjih hvataljki na potisnom uređaju, bočnim hvataljkama i vertikalnim presama.

MAKSIMALNA
PRECIZNOST
PRI SEČENJU
UGLOVA

Next Step fleksibilni centar sa sečenje garantuje savršeno sečenje uglova zahvaljujući istovremenom radu dva usmerivača
i kombinovanoj aktivnosti zadnjih hvataljki na potisnom uređaju, bočnim hvataljkama i vertikalnim presama.

MAKSIMALNA EFIKASNOST I VISOKA PRODUKTIVNOST

Next Step omogućava korisnicima da obrade dva panela koji se preklapaju.

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za NEXTSTEP

B_Solid

B_SOLID

Dostupna i intuitivna visoka tehnologija

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.

 

B_Nest

B_NEST

Manji utrošak vremena i manje otpada

B_NEST vam omogućuje da jednostavno organizujete svoje nesting projekte i umanjite količinu otpadnog materijala i vreme korišćenja mašina.

NEXTSTEP
Numerical control flexible cutting centre

	

TWO
SIMULTANEOUS
PROCESSES IN
ONE MACHINE

The NextStep flexible cutting centre is the only solution on the market that combines two processes in one:
the flexibility of a machine with router and the precision of a squaring machine.

MAXIMUM
SQUARING
PRECISION

The Nextstep flexible cutting centre guarantees perfect squaring thanks to the simultaneous use of two routers
and the combined action of the rear pushing device grippers, side gripper and vertical pressers.

Maximum efficiency
and high productivity

Nextstep allows users to machine two overlapping panels.

Software

A single platform to manage all machine processes.

Software for NEXTSTEP

B_Solid

B_SOLID

High-tech becomes accessible and intuitive

B_SOLID is a 3D cad cam software application that supports the performance of any machining operation thanks to vertical modules designed for specific manufacturing processes.

 

B_Nest

B_NEST

Reduced time and waste

B_NEST is the B_SUITE plugin specifically for nesting operations. It allows you to organise your nesting projects in a simple way, reducing the material waste and machining times.