MATERIA LD
Visoke performanse višenamenskog obradnog centra sa 5 osa

VELIKA
BRZINA
I SNAGA

Materia CL je izuzetno prilagodljiv gantry obradni centar sa 5 osa i pokretnom poprečnom polugom,
dizajniran da postigne najraznovrsnije rezultate prilikom brze mašinskog sečenja duplih ivica plastičnih
i kompozitnih materijala, brzo glodanje modela od smole ili aluminijuma, stvaranje prototipa kapula.
Naročito se preporučuje u auto industriji, aeronautici, nautici, moto sportu i sektoru proizvodnje kalupa.

MATERIA LD: Photo 2
+
MATERIA LD: Photo 3
U potpunosti zatvorena struktura

Potpuno zatvorena struktura i kinematički mehanizmi nalaze se svi u gornjem delu mašine i omogućuju čistoću i dugotrajnu pouzdanost.

+
MATERIA LD: Photo 4
Nova konzola

Nova konzola sa interfejsom osetljivim na dodir, potpuno integrisana sa mašinom (bez prepreka na tlu). Jednostavna i intuitivna.

ELEKTROVRETENA

VELIKA SNAGA

Elektrovretena sa visokim performansama dozvoljavaju obradu velikog broja različitih materijala (plastike, smole, kompozitnih materijala i alumnijuma).

KREATIVNA
TEHNOLOGIJA

Široki spektar upotrebe, preciznost i dinamičnost su snage Materia serije.
Numerička kontrola procesnih centara koji mogu da obrađuju najrazličitije plastične
i kompozitne materijale, garantujući preciznost i pouzdanost rezultata.

PROMENA ALATA

SMANJENO VREME ZA PROMENU ALATA

Skladište za alat se nalazi ispod gantry kako bi se smanjilo vreme zamene alata.

MATERIA LD
High-performance multi-purpose 5-axis processing centre

HIGH SPEED AND
POWER

The Materia LD is an extremely versatile 5-axis gantry processing centre with mobile crossbar,
designed to meet the most varied high-speed machining requirements in the field of plastic
and composite double edge trimming, high-speed milling of resin or aluminium models, and the prototyping of moulds.
Particularly recommended for the automobile, aerospace, nautical, motor-sport and moulding sectors.

MATERIA LD: Photo 2
+
MATERIA LD: Photo 3
Fully closed structure

The fully closed structure, and the kinematic mechanisms all in the upper part of the machine, ensure cleanliness and long-lasting reliability.

+
MATERIA LD: Photo 4
New console

New console with touchscreen interface, fully integrated with the machine (no obstruction on the ground). Simple and intuitive.

ELECTROSPINDLES

High power

The high-performance electrospindles allow a host of different materials (plastic, resin, compound and aluminium) to be machined.

CREATIVE
TECHNOLOGY

Versatility, precision and dynamism are the strengths of the Materia range.
Numerical control processing centres that can handle very diverse plastics and composites,
guaranteeing precision and constant reliability.

TOOL CHANGE

Reduced tool change time

The tool magazine is located underneath the gantry bridge to reduce the tool change time.