XYLON - stari majstori,
nove tehnologije,
moderan koncept poslovanja

Sredinom devedesetih godina prošlog veka inženjer Almir Krdžović napustio je mesto asistenta na Šumarskom fakultetu u Beogradu i uprkos opštem stanju u društvu i poslovnom okruženju tog vremena hrabro doneo odluku da zajedno sa svojim bratom Ćamilom započne privatni posao. Ono što je 1995. počelo kao mala stolarska radionica, danas je ozbiljna kompanija koja se može pohvaliti sa više od 4500 realizovanih projekata u 30 zemalja širom sveta. Ime Xylon napornim radom izgrađeno je u sinonim kvaliteta i posvećenosti detaljima pri izradi proizvoda, bilo da je u pitanju dečija soba sa temom iz omiljenog crtanog filma ili opremanje modernog poslovnog prostora.

Danas kompanija Xylon ne samo da prati, već i pomera trendove u dizajnu nameštaja. Posebna pažnja poklanja se interakciji sa klijentima, kako bi se stvorilo okruženje u kom kreativni potencijal tima od šest dizajnera dolazi do punog izražaja u stvaranju proizvoda koji odražavaju individualnost svakog kupca.

Sabina Simović, menadžer prodaje Xylon-a

Najveći izazov su neplanirani dodatni zahtevi klijenata koji se dešavaju na terenu, često i prilikom same isporuke ili montaže,

objašnjava Sabina Simović, menadžer prodaje Xylon-a.

pak, na kraju naš timski rad i posvećenost, uz pomoć tehhnologija koje koristimo, sa mašinama koje su fleksibilne i imaju mogućnost prilagođavanja različitim zahtevima tržišta, nam omogućavaju da sve probleme rešimo u hodu, tako da kupac bude uvek zadovoljan i, što je i najvažnije, preporuči nas ljudima u svom okruženju.

Iako su mašine osnova proizvodnje, u Xylon-u se zanat itekako ceni.

Svaki komad nakon što je proizveden na mašini, prođe kroz ruke majstora za finalnu obradu. Tu se svaki detalj dovodi do savršenstva i upravo su naši stolari ono što našim proizvodima daje vrednost, ili kako mi to volimo da kažemo, dušu. Kupci se često iznenade kada saznaju koliko se puta svaki element izbrusi i lakira, i uopšte koliko se truda uloži kako bi krajnji rezultat svojim kvalitetom odgovarao standardima koje sebi postavljamo.

ponosno ističe Sabina.

Tržište sve više traži nestandardan dizajn, krivolinijske oblike, a Xylon je poznat kao kompanija koja može izaći u susret svakoj želji svojih kupaca. Zaokružen proces pored dizajna, obuhvata i složenu tehničku razradu u kojoj inženjeri edukovani na Šumarskom fakultetu u Beoradu, pretvaraju ideje u proizvode koristeći softver za 3D modelovanje.

Od samog početka, u kompaniji Xylon su razumeli da su im za kvalitetne proizvode potrebne savremene mašine.

Izbor je već tada pao na kompaniju Biesse, te je još 1996. godine investirano u nabavku Rovera 13, mašine koja je bila u upotrebi do pre nekoliko godina, kada je svoje mesto ustupila petoosnom Roveru A 1632. Upravo je ova mašina, u kombinaciji sa naprednim bSolid softverom sposobnim da 3D modele iskoristi na lak i efikasan način, učinila mogućom realizaciju najsloženijih projekata sa kojima kupci dolaze na vrata Xylon-a.

Petoosni Rover sve više koristimo u svakodnevnom radu budući da klijenti već znaju da od nas mogu da očekuju zanimljive i neuobičajene oblike u svom enterijeru. Takvi komadi nameštaja nisu samo nešto čime njihovi vlasnici mogu da se se pohvale pred prijateljima, već su i izraz individualnosti i estetike koji oplemenjuju životni prostor,

smatra direktorka prodaje kompanije Xylon.

Pored izrade jedinstvenih komada nameštaja, Xylon ne odustaje ni od rada na opremanju enterijera i poslovnih prostora. Veliku podršku kako u pogledu nabavke novih mašina, tako i servisiranja postojećih, Xylon već više od decenije dobija od kompanije TOP TECH WOODWORKING, ovlašćenog dilera i servisera kompanije Biesse za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Upravo je ta saradnja, pomogla Xylon-u da održali korak sa rastućom potražnjom za njihovim proizvodima, pa je postepeno nabavljana oprema koja je mogla da prati dinamične promene kroz koje je kompanija prolazila u svom razvoju. Tako su u “Hirurgiji”, kako u Xylonu nazivaju mašinski deo proizvodnog pogona, svoje mesto uvek imala neka od najboljih rešenja iz oblasti mašina za obradu drveta svog vremena, poput obradnog centra Rover A 3.30, formatizera Selco EB75, kanterice Akron 4440, a danas mašine za bušenje Brema Eko 2.1 i petoosnog Rovera A 1632.

Sabina i njen tim imaju velike planove i za budućnost.

Trenutno intezivno radimo na stvaranju novog brenda koji će se zvati Laura, a koji će predstaviti nameštaj na kom je radilo 15 dizajnera iz Srbije i iz inostranstva. U toku su radovi na renoviranju vile “Laura“, sagrađene 1929. godine na Dedinju, po kojoj brend i nosi ime, a koja je zamišljena kao salon ali i concept house, gde će proizvodi novog brenda biti izloženi za prodaju, uz prateće proizvode kao što su rasveta i drugi aksesoar.

XYLON – OLD MASTERS,
NEW TECHNOLOGIES, MODERN
BUSINESS CONCEPT

In the mid-1990s, engineer Almir Krdžović left his job as teaching assistant at the Faculty of Forestry in Belgrade and despite the social situation and business environment at the time he bravely decided to start a private business with his brother Ćamil. What started off as a small woodworking shop in 1995 is now a serious company, which can boast of having completed more than 4500 projects in 30 countries worldwide. The name Xylon was built through hard work and has become a synonym for quality and attention to detail, whether the commission is a child’s room with a cartoon design or a modern office space.

Presently Xylon not only follows but kicks off trends in furniture design. Special attention is given to interaction with the clients, in order to create an environment in which the creative potential of the team of six designers is given full freedom to create products which reflect the individuality of the buyer.

Sabina Simović, menadžer prodaje Xylon-a

The greatest challenge are unplanned additional demands by the clients, which happen on site, often during delivery or installation,

says Sabina Simović, sales manager at Xylon.

Nevertheless, team work and dedication, coupled with technologies which we use – flexible machines that can adjust to various market demands – enable us to solve all problems on the go, so the buyer is always satisfied and, what is most important, recommends us to others.

Although machines are the foundation of production in Xylon, craftmanship is also highly valued.

After being cut by the machine, each piece is worked on by a craftsman, who adds the final touches. Every detail is brought to perfection and that is why our carpenters are what give our products their value, or, as we like to say, a soul. Our buyers are often surprised when they find out how many times each element is sanded and polished and how much effort is made so that the final product matches the quality standards we set before ourselves,

Sabina says with pride.

The market demands non-standard designs, curved shapes, and Xylon is famous for being a company which can meet any desire of their buyers. The whole process, besides design, involves a complex technical elaboration done by engineers educated at the Faculty of Forestry in Belgrade, who use software to create 3D models.

From the very start, the owners of Xylon understood that good quality products require modern machines.

For this reason, they chose Biesse, and as far back as 1996 they invested in a Rover 13 machine, which was in use up to a few years ago, when it was replaced by a five-axis Rover A 1632. It was this machine, which in combination with advanced bSolid software, which was capable of utilizing 3D models in an easy and efficient way, enabling Xylon to realize the most complex projects that its clients bring.

The five-axis Rover is used more and more in our everyday manufacture and our clients already know that they can expect us to produce interesting and unusual shapes in their interiors. These pieces of furniture are not only something that can be the pride of the owners but are also an expression of their personality and aesthetics.

says the sales director of Xylon.

Besides the manufacture of unique furniture Xylon also continues to equip interiors and office space. For many years now they have purchased new machines and serviced old ones through TOP TECH WOODWORKING, the authorized dealers and service providers for Biesse machines for the region of Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina. It was this cooperation that helped Xylon to keep up with growing demands for their products, by gradually purchasing equipment that helped them keep up with the dynamic changes which the company experienced in its development. In “The Surgery”, which is the name Xylon gave to the area where the machines are operated, some of the best solutions in woodworking have found their place, such as the Rover A 3.30 machine center, the Selco EB75 squaring machine, the Akron 4440 edgebander, the Brema Eko 2.1 drilling machine and the five-axis Rover A 1632.

Sabina and her team have great plans for the future.

At the moment we are working on creating a new brand which will be called Laura and which will include furniture developed by 15 designers from Serbia and abroad. We are currently working on renovating Villa Laura in Senjak, built in 1929, which gave the brand its name. The villa will be used as a salon and a concept house, where the products will be showcased for buyers, alongside lighting and other accessories.