MADE BY BIESSE

ATTRIUM: KOMPANIJA NA DOBROM PUTU

Kompanija Attrium je za samo četiri godine od osnivanja uspela da izgradi prepoznatljivo ime na tržištu proizvođača nameštaja u Srbiji.

Impresivni Home centar, novi proizvodni pogon, diversifikacija proizvodnog programa i usluga, kao i konstantno povećanje tražnje za njihovim proizvodima čine ovu firmu jednom od najbrže rastućih u domaćim okvirima.

Poslovni čovek iz Čačka, Slaviša Radmilović nije mogao ni da sanja gde će ga odvesti put, na koji je kako sam priznaje, gotovo slučajno zakoračio 2014. godine.

Kada sam počinjao nisam imao nikakvog iskustva u ovoj industriji. Samo spletom okolnosti, a na predlog jednog radnika sa decenijskim stažom u mom preduzeću, odlučio sam da krenem u ovaj projekat. Nabavili smo polovne mašine kako bi smo započeli sa radom i već naredne godine smo shvatili da one ne zadovoljavaju naše potrebe i da je neophodno nabaviti novu, modernu opremu kako bi kompanija mogla pravilno da se razvija. Nakon analize naših potreba i ponude na tržištu, doneo sam odluku da otpočnemo saradnju sa kompanijom Top Tech Woodworking, kroz nabavku mašina Biesse. Prilikom donošenja odluke prevagnulo je poverenje u kvalitet opreme, ali i ljudske resurse, servisnu podršku koja može da mi blagovremeno izađe u susret. To se pokazalo kao efikasna, i za moju kompaniju,  dobitna kombinacija.

Prve mašine počele su da pristižu u proizvodni pogon u Preljini krajem 2015. godine. Mašina za kantovanje Akron 1440, raskrajač Sektor 450 i obradni centar Rover K 1232 instalirani su u predviđenom roku, nakon čega je usledilo i osposobljavanje operatera za rad na novoj opremi. Ove investicije su, uz privrženost politici kvaliteta i unapređenja usluga, dale dodatni vetar u leđa kompaniji Attrium, pa se od tada tražnja za njihovim proizvodima neprestano povećava. Da bi držali korak sa rastućom tražnjom kupljena je nova oprema, poput vertikalne mašine za bušenje Brema Eko 2.1,  kanterice JADE 340 i još jednog raskrajača Sektor 450. Prvi čovek kompanije Attrium, gospodin Slaviša Radmilović, svestan potencijala tržišta na kome se takmiči, nije sedeo skrštenih ruku: pokrenut je novi investicioni ciklus, sagrađena moderna hala površine 1500 m2, sa dodatnih 1000m2 hladnog prostora i naravno, nabavljene su nove Biesse mašine: Stream A, mašina za kantovanje velike produktivnosti, provereni Sektor 450, dok je mesto JADE 340 zauzeo Akron 1440 nabavljen kroz buy back opciju koju svojim klijentima nudi kompanija Top Tech Woodworking.

Sa izgradnjom nove hale i kupovinom novih mašina mi smo duplirali svoje proizvodnje kapacitete, što je ispraćeno i izgradnjom dodatnih magacina. Planiramo da u narednom periodu i dalje radimo na proširenju proizvodnje. Izgradnja nove hale nam omogućava da povećamo produktivnost i efikasnost pošto nam je stara hala postala premala za razvoj u pravcima koje smo zacrtali. Već u ovom trenutku potražnja za našim proizvodima gotovo da prevazilazi trenutne mogućnosti, tako da su projekti novog proizvodnog pogona i nabavka novih mašina realizovani u pravog trenutku. Sa starim kapacitetima bi u kratkom roku došlo do velikog zaostatka, što bi nesumljivo imalo negativan uticaj na naše poslovanje i odnos koji smo izgradili sa kupcima. Kada započne serijska proizvodnja u punom kapacitetu videćemo gde nam je usko grlo, ali sve analize pokazuju da će to biti na bušenju, pa će sledeća nabavka biti neka od mašina iz Skipper serije koja će lakše moći da ispuni zacrtane planove. U perspektivi, kada dođe vreme za zamenu postojećih mašina, a svi pokazatelji kažu da će to biti u dogledno vreme, planiramo nabavku mašina iz više kategorije, čime će proizvodnja postepeno preći na rad sa produktivnijim i kvalitetnijim rešenjima.

A planova i prostora za napredak svakako ima.

Naša proizvodnja se u ovom trenutku razvija u tri pravca. Primarni pravac koji nećemo zapostaviti je izrada nameštaja po meri. Tu je značajan i naš dizajn centar, gde radi četvoro dizajnera koji su na usluzi našim klijentima. Drugi pravac je uslužno sečenje i kantovanje za stolare. Treći pravac na kome se trenutno radi je pokretanje novog proizvodnog programa za serijsku proizvodnju koji će biti smešten u novosagrađenoj hali.

Okosnicu razvoja ovog novog pravca će činiti Biesse tehnologije i podrška.

Biesse mašine su dobar balans cene i kvaliteta, ali presudna stvar pri odabiru Biesse mašina je ljudski faktor. Komercijalisti, serviseri i kompletna mreža za podršku koju pruža kompanija Top Tech Woodworking su ispunili moja očekivanja, tako da je ono što je bilo presudni faktor za započinjanje, postalo odlučujuće i za nastavak saradnje. Mislim da o tome koliko sam zadovoljan servisom i uslugama koje su mi do sada pružene najbolje govori to što će se Attrium u svom razvoju proizvodnog programa i dalje oslanjati na mašine kompanije Biesse.

MADE BY BIESSE

ATTRIUM HOME CENTER | A COMPANY ON THE RIGHT PATH

THE ATTRIUM COMPANY HAS IN THE FOUR YEARS IT HAS BEEN IN EXISTENCE MANAGED TO ESTABLISH ITSELF AS A RECOGNIZABLE NAME ON THE FURNITURE MANUFACTURE MARKET IN SERBIA. THE IMPRESSIVE HOME CENTER, THEIR NEW PRODUCTION PLANT, DIVERSIFICATION OF PRODUCTION AND SERVICES, AS WELL AS A CONSTANT GROWTH IN DEMAND FOR THEIR PRODUCTS MAKE THIS COMPANY ONE OF THE FASTEST GROWING BUSINESS IN THE COUNTRY.

When I was starting off I had no experience in the industry. By chance one of my employees with decades of experience recommended I start this project. We acquired used machines in order to start producing but by the following year we realized that they did not meet our needs. It was necessary to buy new modern equipment to develop our company. After an analysis of our needs and what the market offered, I decided to start collaborating with Top Tech Woodworking, from which I bought Biesse machines. What helped me decide was the reliability of the equipment but also the human factor – the service support which was able to come to my help when necessary. This proved itself to be an efficient and highly beneficial arrangement for my company.

says Slaviša Radmilović.

The first machines started arriving to the production plant in Preljina in late 2015. The Akron 1440 edgebanding machine, the panel saw Sektor 450 and the Rover K 1232 work center were installed in the prearranged time, after which the operators were trained to use the new equipment. These investments and the dedication to quality and improvement of services spurred on the Attrium company and since then demand has increased steadily. In order to keep up with growing demand, new equipment was purchased, such as the vertical drilling machine Brema Eko 2.1, the edgebander JADE 340 and another beamsaw Sektor 450. As the head of the Attrium company, Slaviša Radmilović, was conscious of the potential of the market in which he is competing, and he did not sit on his hands. A new investment cycle was started, a new modern 1500-sqm plant was constructed with another 1000-sqm cool area and, of course, new Biesse machines were purchased: Stream A – a high-productivity edgebanding machine, the trusted Sektor 450, while the JADE 340 was replaced by Akron 1440, acquired through the buy-back option, which Top Tech Woodworking offers its clients.

With the construction of a new plant and the purchasing of new machines we doubled our production capacities, which required the construction of additional warehouses. In the next period we are planning to expand production. The construction of a new plant enables us to increase productivity and efficiency, as the old shop became too small for developing in the areas we had envisioned. At this moment the demand for our products is almost surpassing our current capacities, so the construction of the new production plant and the purchasing of new machines was done at the right time. With the old setup we quickly would have started lagging behind, which would most certainly have had a negative impact on our business and the relationship which we have established with our clients. When serial production begins in full capacity, we will be able to see where the bottleneck is but all our current analysis points to drilling, so our next purchase will be one of the machines from the Skipper series. In the future, when the time comes to replace our machines, and there are indicators that this will happen soon, we plan to purchase higher category machines, which means our production will gradually increase and with higher quality solutions.

says Mr. Radmilović.

There is certainly room for improvement and plans for the future.

Our production is currently developing in three directions, adds the head of Attrium. – Our primary direction, one we will not neglect, is the manufacture of custom-made furniture. Our design center, where four designers try to meet the needs of our clients, is very important in this sense. The second direction is courtesy cutting and edgebanding for carpenters. The third direction which we are working on at the moment is the start of a new production line for serial production, located in the newly constructed plant.

The backbone of this new direction will be Biesse technologies and support.

Biesse machines are a good balance between price and quality, but the deciding factor is the human element. The sales and service department and the entire support network offered by Top Tech Woodworking have fully met my expectations, so what was the decisive factor when we started became the decisive factor in the continuation of our cooperation. I think that the fact that Attrium will continue to rely on Biesse machines speaks of the extent to which I am satisfied with the services provided so far.

Slaviša Radmilović, head of Attrium